Key Performance Indicators - czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności

Udostępnij:

Celem każdego przedsiębiorstwa jest jego rozwój poprzez realizację postawionych sobie celów, a także spełnienie wizji firmy. Realizacja celów gwarantuje dalsze, długie życie przedsiębiorstwa, dlatego tak ważne jest, by ciągle móc monitorować w jakim stopniu firma zrealizowała zamierzone zadania.

Każdy przedsiębiorca nastawiony na rozwój firmy powinien posługiwać się tzw. kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI - ang. Key Performance Indicators), zarówno w obszarach finansowych jak i niefinansowych. KPIs służą, by w sposób mierzalny określać czy wyznaczone przez zarząd cele są realizowane i w jakim stopniu.

Wskaźniki efektywności w jasny, klarowny sposób pokazują na jakim etapie realizacji celów znajduje się nasza firma. Jeśli coś „idzie” niezgodnie z planem, KPIs pozwalają na szybką reakcję i natychmiastowe zapobieganie niepomyślnemu rozwojowi zdarzeń. Co więcej, wskaźniki efektywności są w stanie pokazać nam, który z elementów naszej strategii, które z naszych działań, zawodzą. Jeśli wiemy co należy zreorganizować, jesteśmy w stanie uniknąć bardzo bolesnych porażek finansowych.

Każda firma wyznacza sobie dwa rodzaje celów – strategiczne (długoterminowe) oraz operacyjne (krótkookresowe, zadania na „tu i teraz”). Działania podejmowane w najbliższej przyszłości wymagają innego potraktowania w stosunku do działań strategicznych. Dzięki rozróżnieniu celów i jasnego ich zdefiniowania, możliwe jest stosowanie KPIs dla każdego rodzaju zadań.

Wykorzystanie kluczowych wskaźników efektywności może pozytywnie wpłynąć na kulturę organizacyjną firmy. Precyzując, stosowanie KPIs pozwala jasno sprecyzować oczekiwania wobec pracowników, a także określić zasady oceny ich pracy. Jeśli wartości KPIs są zadowalające, jest to znak, że pracownicy wywiązują się z powierzonych im obowiązków i należy im się uznanie i premia.

Rozwój firmy

Przykładowymi wskaźnikami efektywności są:

– liczba reklamacji spływających do firmy – wskazuje to na słabą jakość produktów i pokazuje, że należy to jak najszybciej zmienić,

–wydajność pracy – wartość wytworzonych przez pracownika produktów czy też usług w czasie jednej zmiany,

–średni czas realizacji zamówień klientów –jak szybko towar trafia do klienta,

– czas trwania przestoju od momentu pojawienia się problemu (awarii) do momentu jego usunięcia,

–statystyki dotyczące absencji chorobowych pracownika itd.

KPIs dotyczyć mogą również poziomu satysfakcji klientów czy ilości (lub procentu) nieterminowych dostaw. Co więcej, mogą one monitorować również wskaźniki finansowe tj. zysk netto, obroty czy wartość sprzedaży w danym okresie.