Zastosowanie i przykłady kluczowych wskaźników efektywności działań marketingowych

Udostępnij:

Według Druckera zarządzanie czymś, co jest niemierzalne jest niemożliwe. Stwierdzenie to ma w sobie wiele prawdy, również w przypadku dziedziny takiej jak marketing. Dlaczego? Okazuje się, że w biznesie niezwykle istotne jest mierzenie efektywności wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych/reklamowych. Poniżej zostały przedstawione najbardziej popularne wskaźniki i metody obliczeń mające zastosowanie w marketingu.

ROMI (return on marketing investment) – zwrot z inwestycji marketingowych; wskaźnik pokazuje wartość wypracowanych zysków ze sprzedaży przypisanych określonym działaniom marketingowym, gdzie wartość zysków odnosi się do łącznych kosztów marketingowych przypadających na daną akcję;

Wartość wskaźnika obliczamy wg wzoru:

ROMI = [MB-KM]/ KM, gdzie

MB – marża brutto,

KM – łączne koszty marketingowe;

Wynik X może mieć następującą interpretację – każda złotówka wydana na określone działanie przynosi X zł zysku (marży brutto).

Aby poprawnie wyliczyć wartość powyższego wskaźnika należy znać definicję „zysku” oraz „kosztów” (zarówno bezpośrednich jak i pośrednich), a także określić jakieś ramy czasowe.

CAC (Customer Acquisition Cost) – koszt pozyskania klienta (znany również jako Cost per new Customer); wskaźnik ilustruje łączne koszty marketingowe w przeliczeniu na jednego nowego klienta. Innymi słowy, jeśli łączne wydatki na marketing wyniosły 50 tys. zł w danym miesiącu przy 100 pozyskanych klientach, wartość CAC wyniesie 500 zł. Taki wskaźnik może być wyliczony dla wszystkich kosztów w przedsiębiorstwie i wyliczyć udział kosztów marketingowych w całości. Warto śledzić ten wskaźnik w czasie.

Pozyskiwanie klientów

Dla wyjaśnienia, koszt pozyskania nowego klienta to wszystkie wydatki poniesione na pozyskanie danych kontaktowych danego leada.

W firmach świadczących usługi wylicza się również okres zwrotu z CAC, który pokazuje czas, po upływie którego następuje zwrot kosztów pozyskania klienta (CAC). Aby wyliczyć ten wskaźnik należy podzielić wartość CAC przez średnią marżę brutto uzyskiwaną z jednego klienta dziennie (lub miesięcznie).

Udział procentowy klientów pozyskanych przy pomocy działań marketingowych –wskaźnik prezentuje ilu nowych klientów zostało pozyskanych wyłącznie dzięki zabiegom marketingowym.

Konwersja z leadów generowanych przez marketing – pokazuje jakość danych pozyskanych dzięki działaniom marketingowym. Sposób obliczania: należy podzielić liczbę klientów „marketingowych” przez liczbę wszystkich klientów. Wskaźnik obliczamy dla określonego czasu (np. dla miesiąca).

Średni przychód z leada pozyskanego przez marketing – wskaźnik ilustruje łączne przychody, osiągnięte w danym czasie, od klientów pozyskanych dzięki działaniom marketingowym. Przychody dzieli się przez ich ilość, podzielone przez ich ilość.

Analiza oparta na lejku sprzedaży – polega na śledzeniu wyników sprzedaży m a także poniesionych nakładów na każdym etapie sprzedaży.

Socialmedia

Warte uwagi

MarTech Stack, czyli wszystkie narzędzia...

Czym jest MarTech Stack? Są to wszystkie narzędzia wykorzystywane na co dzień przez działy marketingu konkretnych firm. Dzięki nim, możliwe jest planowanie i przeprowadzanie określonych...